HUISREGELS

1. Bij een reservatie bij Privé Wellness Mil’Eau verklaart u zich automatisch akkoord met onze huisregels.

2. Bij een reservatie (massage/verzorging/wellness) bent u steeds verplicht om allergiën, medische problemen, zwangerschap of andere attentiepunten te melden. Dit zodat wij uw welzijn kunnen garanderen. 

3. Annuleringsvoorwaarden:
  – U kan uw reservatie gratis annuleren tot 24 uur op voorhand. Indien u toch annuleert op minder dan 24 uur, dient de volledige sessie betaald te worden.

  – Overnachtingen dienen minimaal 72 uur op voorhand geannuleerd te worden.
  – Annuleren kan telefonisch of per mail. Indien telefonisch, graag ook nog een email ter bevestiging.

4. Het is verboden zelf drank en/of eten mee te brengen. Hiervoor kan een boete toegerekend worden ter waarde van de meegebrachte drank of eten.

5. Op het einde van de door u gehuurde periode dient u zich aangekleed te melden zodat de volgende klanten een gereinigd complex kunnen betreden. Bij laattijdig verlaten van de faciliteitenruimte zal de extra tijd aangerekend worden aan het geldende uurtarief. (1€/minuut, te rekenen vanaf 5 minuten overtijd)

6. Het complex dient in normale staat terug achtergelaten te worden. Bij zware wateroverlast of vuil kan een toeslag aangerekend worden van € 20. (uitzondering groepen)

7. Voor het in gebruik nemen van ons wellnesscomplex dient u eerst een douche te nemen.

8. Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

9. Huisdieren zijn niet toegelaten.

10. Het is verboden in ons complex producten toe te voegen in de jacuzzi of het zwembad.

11. Het is verboden binnen het gebouw (wellness of bubbel) te roken. Buiten zijn steeds asbakken voorzien.

12. Om hygiënische redenen is het verplicht in de sauna’s of infrarood cabines, met het volledige lichaam, plaats te nemen op een handdoek

13. De directie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen.

14. Vervallen cadeaubonnen zullen een adminstratieve kost hebben van 10euro / vervallen maand.

15. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Dendermonde bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

16. Betalingsvoorwaarden facturen:

Art. 1 Elke klacht betreffende de gefactureerde prestaties dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de leverancier binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Buiten deze termijn wordt de factuur in rechte als onherroepelijk aanvaard door de klant beschouwd en worden klachten verworpen. Ingediende klachten van de klant schorten geenszins zijn betalingsverplichtingen op.
Art. 2 Niet-betaling van het geheel of van een deel van een factuur op de vervaldag doet van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een verwijlintrest lopen van 8 % per jaar, vanaf de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding voor alle buitengerechtelijke schade ten belope van 12 % op het factuurbedrag, inclusief btw met een minimum van € 100 (herzienbaar cfr. Art. 5),- en met een maximum van € 2500,- (herzienbaar cfr. Art. 5). Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk al de verschuldigde sommen eisbaar, welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden mochten zijn